Nieuws | Wie zijn wij | Alg. voorwaarden | Netwerk | Webservers & Gameservers

Algemene voorwaarden


Print onze Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van van der Toorn Internet Diensten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01102422.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van van der Toorn Internet Diensten en alle tot haar groep behorende ondernemingen.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen.

2.1 Door van der Toorn Internet Diensten gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden van der Toorn Internet Diensten niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.

2.3 van der Toorn Internet Diensten is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen.
De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

2.4.1 Indien zich een verhoging van de door van der Toorn Internet Diensten te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop van der Toorn Internet Diensten geen invloed kan uitoefenen, kan van der Toorn Internet Diensten de prijs verhogen.
Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is van der Toorn Internet Diensten te betalen voor de reeds door van der Toorn Internet Diensten verrichte diensten en/of leveringen en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

2.5 Indien er een gratis domeinnaam is verstrekt door van der Toorn Internet Diensten voor het eerste jaar.
Wordt de domeinnaam binnen deze tijd verhuisd dan zijn wij genoodzaakt deze domeinnaam te berekenen.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van van der Toorn Internet Diensten tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot
het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door van der Toorn Internet Diensten deze opdracht is
aanvaard en deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst
betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.
van der Toorn Internet Diensten reageert zo spoedig mogelijk.
Van der Toorn Internet Diensten is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat van der Toorn Internet Diensten de opdracht aanvaardt.

3.2 Indien wederpartij niet alle door van der Toorn Internet Diensten gevraagde gegevens verstrekt, is van der Toorn Internet Diensten gerechtigd naar eigen
goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren.
Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3 Van der Toorn Internet Diensten is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij.
Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te corrigeren.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van van der Toorn Internet Diensten voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 van der Toorn Internet Diensten is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

4.3 van der Toorn Internet Diensten onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail
en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle terzake van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden dienstverlening, tenzij van der Toorn Internet Diensten hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

Artikel 5 Termijnen.

5.1 Door van der Toorn Internet Diensten opgegeven leveringstermijnen binden van der Toorn Internet Diensten niet. van der Toorn Internet Diensten zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan.
Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt van der Toorn Internet Diensten niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door van der Toorn Internet Diensten mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan van der Toorn Internet Diensten op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering.

6.1 Van der Toorn Internet Diensten is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen.
Van der Toorn Internet Diensten wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade.
Van der Toorn Internet Diensten zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren.
Van der Toorn Internet Diensten zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

6.2 Van der Toorn Internet Diensten is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 Van der Toorn Internet Diensten is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4 Van der Toorn Internet Diensten is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft.
Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van van der Toorn Internet Diensten op de homepage of elders op zijn site te tonen, is van der Toorn Internet Diensten gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken.
Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming.

7.1 Van der Toorn Internet Diensten legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.
Hierbij tracht van der Toorn Internet Diensten rekening te houden met voorkeuren van wederpartij.

De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving.
Verzoeken dienen schriftelijk aan van der Toorn Internet Diensten te worden gedaan.

7.2 Van der Toorn Internet Diensten zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht.
Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden.
Indien van der Toorn Internet Diensten op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is van der Toorn Internet Diensten niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom.

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins,door van der Toorn Internet Diensten ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij van der Toorn Internet Diensten of haar licentiegevers.

8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 Van der Toorn Internet Diensten vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom.
Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft van der Toorn Internet Diensten het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product.
De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan van der Toorn Internet Diensten meldt.
Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan van der Toorn Internet Diensten verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan van der Toorn Internet Diensten ter hand stellen en alle medewerking verlenen om van der Toorn Internet Diensten in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij,tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

 

Artikel 9 Gebruiksrechten.

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij van der Toorn Internet Diensten of haar licentiegevers.

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door van der Toorn Internet Diensten ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door van der Toorn Internet Diensten geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op een werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie.
Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door van der Toorn Internet Diensten vervaardigde programmatuur.
Indien en voorzover van der Toorn Internet Diensten programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.

9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:

(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;

(ii) één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:

(i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;

(ii) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub i bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van der Toorn Internet Diensten;

(iii) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;

(iv) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van van der Toorn Internet Diensten de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan van der Toorn Internet Diensten een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van van der Toorn Internet Diensten de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups.
Van der Toorn Internet Diensten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is van der Toorn Internet Diensten niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van van der Toorn Internet Diensten behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht.
Aansprakelijkheid van van der Toorn Internet Diensten voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van van der Toorn Internet Diensten worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van van der Toorn Internet Diensten beperkt tot de vergoeding waarop van der Toorn Internet Diensten voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan van der Toorn Internet Diensten te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door van der Toorn Internet Diensten in te stellen onderzoek naar de klacht.
Indien en voor zover van der Toorn Internet Diensten van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal van der Toorn Internet Diensten, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door van der Toorn Internet Diensten aan een van deze herstelverplichtingen zal van der Toorn Internet Diensten jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van van der Toorn Internet Diensten beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door van der Toorn Internet Diensten ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet.
Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van van der Toorn Internet Diensten en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De eventuele aansprakelijkheid van van der Toorn Internet Diensten voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij.

11.1 Wederpartij garandeert van der Toorn Internet Diensten dat (het uitvoeren van) de door hem aan van der Toorn Internet Diensten verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van van der Toorn Internet Diensten verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig.
Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 Indien van der Toorn Internet Diensten reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van van der Toorn Internet Diensten aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was.
Van der Toorn Internet Diensten is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door van der Toorn Internet Diensten ten onrechte geschiedde.

11.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is van der Toorn Internet Diensten gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal van der Toorn Internet Diensten haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat van der Toorn Internet Diensten haar dienstverlening opschort.

11.5 Wederpartij vrijwaart van der Toorn Internet Diensten terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door van der Toorn Internet Diensten geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van van der Toorn Internet Diensten.

11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen.
Van der Toorn Internet Diensten is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van van der Toorn Internet Diensten.
Zonder voornoemde toestemming is van der Toorn Internet Diensten gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptable use policy.

12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.

12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van van der Toorn Internet Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:

12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;

12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;

12.3.5 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;

12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;

12.3.7 Het zodanig gebruik maken van de diensten van van der Toorn Internet Diensten dat daardoor de juiste werking van de systemen van van der Toorn Internet Diensten of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van van der Toorn Internet Diensten worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.4 Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

12.5 Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden, is van der Toorn Internet Diensten gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden.
Bovendien is van der Toorn Internet Diensten in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van van der Toorn Internet Diensten om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens van der Toorn Internet Diensten ontstaat.

12.6 Wederpartij vrijwaart van der Toorn Internet Diensten tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door van der Toorn Internet Diensten aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13 Toegangscodes.

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan van der Toorn Internet Diensten te melden.

13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij.
Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen.

14.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen.
Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking.
Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op van der Toorn Internet Diensten bezit of pretendeert.

14.4 van der Toorn Internet Diensten is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

14.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar.
Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van 250,-- (tweehonderdvijftig Euro).

14.7 Indien van der Toorn Internet Diensten kosten heeft moeten maken, welke kosten van der Toorn Internet Diensten in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan van der Toorn Internet Diensten te betalen.

Artikel 15 Duur van een overeenkomst.

15.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen , aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd.
Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door van der Toorn Internet Diensten slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

15.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door van der Toorn Internet Diensten slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden.

16.1 van der Toorn Internet Diensten is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. van der Toorn Internet Diensten zal wederpartij tenminste een maand voor inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen.
Van der Toorn Internet Diensten zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voor inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren.
Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.

16.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door van der Toorn Internet Diensten kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 16.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van van der Toorn Internet Diensten genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17 Opschortings.

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft van der Toorn Internet Diensten het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren.
Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort.
Wederpartij dient ook gedurende de periode dat van der Toorn Internet Diensten haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Artikel 18 Ontbinding.

18.1 van der Toorn Internet Diensten kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

Het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;

Wederpartij surstance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

Van der Toorn Internet Diensten gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

Wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden.

18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van van der Toorn Internet Diensten terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid.

19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2 van der Toorn Internet Diensten is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij van der Toorn Internet Diensten naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door van der Toorn Internet Diensten gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht.

20.1 van der Toorn Internet Diensten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van van der Toorn Internet Diensten, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2 Indien van der Toorn Internet Diensten ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs.

21.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Dvan der Toorn Internet Diensten leveren volledig bewijs op van de stellingen van van der Toorn Internet Diensten, behoudens tegenbewijs.

21.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid.

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze.

23.1 Op de (rechts)verhouding tussen van der Toorn Internet Diensten en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde
rechter te Amsterdam, tenzij van der Toorn Internet Diensten ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.Extra options

DirectAdmin

Webmail


Check je domeinWij bellen u terug !

Naam
Telefoon nr.
Onderwerp
 

Links & Ervaringen :webhostingtalk.nl

Groene stroom

Deze website is groen!